Warunki witryny

Wstęp

Niniejsze standardowe warunki korzystania z witryny internetowej napisane na tej stronie internetowej będą zarządzać korzystaniem z naszej witryny internetowej, FixYourBrowser dostępny pod adresem https://przewodnik po złośliwym oprogramowaniu/.

Niniejsze Warunki będą w pełni stosowane i będą miały wpływ na korzystanie z tej Witryny. Korzystając z tej witryny, zgodziłeś się zaakceptować wszystkie warunki opisane tutaj. Nie możesz korzystać z tej Witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych warunków korzystania z Witryny.

Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 nie zaleca się korzystania z informacji na naszej stronie internetowej.

Prawa własności intelektualnej

Inne niż treści, które posiadasz, zgodnie z niniejszymi Warunkami, FixYourBrowser i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie.

Otrzymujesz ograniczoną licencję tylko w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

Ograniczenia

Masz szczególne ograniczenia w zakresie wszystkich poniższych:

  • publikowanie jakichkolwiek materiałów na Stronie w innych mediach;
  • sprzedawanie, sublicencjonowanie i/lub komercjalizacja w inny sposób jakichkolwiek materiałów z Witryny;;
  • publiczne wykonywanie i/lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów z Witryny;;
  • korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;;
  • korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;
  • korzystanie z Serwisu niezgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkody na Stronie, lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
  • angażowanie się w dowolną eksplorację danych, zbieranie danych, pozyskiwanie danych lub inne podobne działania w związku z niniejszą Witryną;;
  • korzystanie z tej Witryny w celu angażowania się w reklamę lub marketing;.

Dostęp do niektórych obszarów tej Witryny jest ograniczony, a FixYourBrowser może dodatkowo ograniczyć dostęp do dowolnych obszarów tej Witryny, kiedykolwiek, w absolutnej dyskrecji. Wszelkie identyfikatory użytkownika i hasła, które możesz mieć do tej Witryny, są poufne i musisz również zachować poufność.

Twoja treść

W niniejszych Standardowych Warunkach korzystania ze strony internetowej, “Twoja treść” oznacza dowolny dźwięk, tekst wideo, obrazy lub inne materiały, które zdecydujesz się wyświetlać w tej Witrynie;. Wyświetlając swoje treści, przyznajesz FixYourBrowser niewyłączność, na całym świecie nieodwołalne, sublicencjonowana licencja na użytkowanie, rozmnażać się, przystosować się, publikować, tłumaczyć i rozpowszechniać w dowolnych mediach.

Twoje Treści muszą być Twoją własnością i nie mogą naruszać praw osób trzecich. FixYourBrowser zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści z tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Twoja prywatność

Proszę przeczytaj Polityka prywatności.

Brak gwarancji

Ta strona internetowa jest świadczona “jak jest,” ze wszystkimi wadami, i FixYourBrowser nie wyrażają żadnych oświadczeń ani gwarancji, wszelkiego rodzaju związane z tą Witryną lub materiałami zawartymi w tej Witrynie. Także, nic zawarte w tej Witrynie nie będzie interpretowane jako porada.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku FixYourBrowser, ani żaden z jego funkcjonariuszy, reżyserzy, a pracownicy ponoszą odpowiedzialność za wszystko, co wynika z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z tej Witryny, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy. Napraw swoją przeglądarkę, w tym jego funkcjonariuszy, reżyserzy, a pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie, odpowiedzialność wynikająca lub szczególna wynikająca z lub w jakikolwiek sposób związana z korzystaniem z tej strony internetowej.

Odszkodowanie

Niniejszym zwalniasz FixYourBrowser w pełnym zakresie z wszelkich zobowiązań i/lub wszelkich zobowiązań, koszty, wymagania, przyczyny działania, szkody i wydatki powstałe w jakikolwiek sposób w związku z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Podzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne w świetle obowiązującego prawa, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy.

Odmiana warunków

FixYourBrowser może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie według własnego uznania, a korzystając z tej Witryny oczekuje się, że będziesz regularnie przeglądać niniejsze Warunki.

Zadanie

FixYourBrowser może przypisywać, przenosić, i zlecić podwykonawstwo swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez powiadomienia. Jednakże, nie możesz przypisywać, przenosić, lub zlecić podwykonawstwo jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy FixYourBrowser a Tobą w odniesieniu do korzystania z tej Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.